ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)
ที่ตั้ง 111 หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-495501
โทรสาร 053-495501
ชื่อเว็บไซต์ https://bcd.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1
สังกัด สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
วันเดือนปีก่อตั้ง 18/08/2549
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.2 - ม.3
จำนวนนักเรียนชาย 544
จำนวนนักเรียนหญิง 517
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,061
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 61
ชื่อผู้อำนวยการ นายจำเนียร ไตรมาตร