ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลประวัติโรงเรียน

- โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  กระทวงศึกษาธิการ
- ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
- มีพื้นที่ จำนวน ๓๒ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา
- เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปัจจุบัน
   มีนักเรียน จำนวน ๙๙๐ คน
- มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๖๓ คน ประกอบด้วย
  ข้าราชการครู  จำนวน ๔๖ คน  มีครูต่างชาติและบุคลากรทางการศึกษา  
  จำนวน ๑๗ คน

 
       โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) จัดตั้งโรงเรียนภายใต้ความต้องการของประชาชนในตำบล หมู่บ้าน จึงร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในหมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยมีรองอำมาตย์ตรี กี้ เทียมศรีทอง นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นผู้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนเป็นโรงเรียนชั่วคราว ตั้งอยู่บริเวณเชิงบันไดนาควัดดอยสะเก็ด อาคารเป็นเสาไม้อุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ ฝาเป็นไม้ไผ่ขัดแตะ
          
         วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ทางการได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล และได้ย้ายไปเปิดสอนที่วัดศรีประดิษฐ์ (วัดป่าคา) ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
          
      พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้ย้ายมาทำการสอนใน หมู่ ๓ (บ้านเชิงดอย) ตำบลเชิงดอย ได้สร้างอาคารเรือนไม้ แบบ ป.๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ ขนาด ๒ ห้องเรียน ด้วยเงินศึกษาพลีทุนทรัพย์ ๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาท) ต่อมา ขุนผดุงดอยแดน ได้บริจาคที่ดิน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓ มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๘๑ ตารางวา และเป็นผู้ดูแลอุปถัมภ์กิจการของโรงเรียน
          
         พ.ศ. ๒๕๐๗ ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อ มัธยมสามัญ เป็นชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปี พ.ศ. ๒๕๑๐  มีนักเรียน  ๒๖๔ คน
          
      พ.ศ. ๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านเชิงดอยเดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา ต่อมาได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
          
           ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
         
          ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  และโรงเรียนมีอายุครบ ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา