ปรัชญา / วิสัยทัศน์

 
ในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบายของรัฐบาล

วิสัยทัศน์ (Vision)
   โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)
1) ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัด การเรียนรู้ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
3) ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
    ผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะในการดำรงชีวิต
5) พัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา