คลินิกเสมารักษ์ /ตู้เสมารักษ์ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

คลินิกเสมารักษ์ /ตู้เสมารักษ์ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงาน มีดังต่อไปนี้

1. รับแจ้งเหตุและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียน โดยการรับแจ้งเหตุจากแแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือตู้เสมารักษ์โรงเรียนบ้านเชองดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)  และดำเนินการคัดกรอง ส่งต่อข่าวสาร 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
3. ปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
4. ประสาน ติดตาม จัดทำกรณีศึกษาและบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ
6. จัดกิจกรรมจิตรสังคมบำบัด
7. ประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษา ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

สามารถแจ้งพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ได้ที่นี่