ระดับมัธยมศึกษา

นางชญานิษฐ์ สวรรค์ขวัญ
ครู
นางจุฬาลักษณ์ เขียนนอก
ครู
นายฉัตรชัย อ้นบำรุง
ครู
นาย ทองคำ ทองเจือ
ครู
นายธนาวุฒิ โตลำมะ
ครู
นางสาวเพียงใจ อิ่มผล
ครู
นางสาอังคณา ใจคำติ๊บ
ครู
นางสาวรัชรินทร์ วงค์คำ
ครู
นางณัฐติญา วิชฒภรณ์เจริญ
ครู
นางสาววิริยา มาเมืองกล
ครู
นายพีรภาส โปธิมา
ครู