ผู้บริหารโรงเรียน

นายจำเนียร ไตรมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอำนวย คุณา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน