ผู้บริหารโรงเรียน

นายจำเนียร ไตรมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางพิชญาภา จันทร์โภคทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน