ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัดเชียงใหม่ และมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่จะทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านเชิงดอยฯ จึงขอประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ได้ 7 วันทำการคือวันที่ 6-14 มกราคม 2564 ตามอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา