ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครู
อัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา
อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2561 สั่ง ณ วันที่ 8
กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังแนบ
/upload_file/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%20MEP%202564.pdf


Bancherngdoi (Doisaketsuksa) School Announces:
Bancherngdoi (Doisaketsuksa)School is in need of qualified native English speaking
teachers to teach English subjects to Thai students at Bancherngdoi (Doisaketsuksa) School
from Primary school. P.1 - P.6. 4 teachers in next academic year will start school
on May 1st,2021.
/upload_file/files/announce.pdfใบสมัคร
AppLication Form For Teaching Foreign Language
/upload_file/files/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3.pdf