ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2565


โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2565

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร
1.สูติบัตรเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ 7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็กฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 2 ฉบับ 9. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน จำนวน 2 ฉบับ (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)
4. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 2 ฉบับ 10. รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 2 รูป
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา จำนวน 2 ฉบับ 11. หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(ปพ.1)
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา จำนวน 2 ฉบับ
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

https://econtainers.co/blog/slot-gacor-4d

https://www.asirkar.in/slot-4d/

https://consultorjava.com/slot-gacor/

https://consultorjava.com/blog/slot-pulsa/

https://eproc.pdamdepok.co.id/backend/web/js/slot-gacor/

https://ikor.upi.edu/wp-content/uploads/2023/slot-gacor/

https://blackrocksgolf.co.id/slot-gacor/

https://sosiologi.upi.edu/slot-gacor/