ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษาMini English Program (MEP) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)