โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)ได้รับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว