ข่าวประชาสัมพันธ์

นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง ผลการใช้วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Theory Cycle : ELT) เพื่อพัฒนาทักษะการปฎิบัติเครื่องดนตรีสากล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6