ข่าวประชาสัมพันธ์

นวัตกรรม การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้สื่อหนังสือผ้าเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)