ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR เพื่อพัฒนาครูนักวิจัย โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

ชื่อนวัตกรรม :    รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการPAOR เพื่อพัฒนาครูนักวิจัย โรงเรียนบ้านเชิงดอย                                    (ดอยสะเก็ดศึกษา)
ผู้วิจัย :            จำเนียร   ไตรมาตร
บทคัดย่อ
 
      การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR เพื่อพัฒนาครูนักวิจัย และเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR เพื่อพัฒนาครูนักวิจัย ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR เพื่อพัฒนาครูนักวิจัย และแบบประเมินผลการใช้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR เพื่อพัฒนาครูนักวิจัย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
     สรุปผลการวิจัย 
     1.  ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR เพื่อพัฒนาครูนักวิจัย พบว่า รูปแบบมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ หลักการของรูปแบบ ระบบและกลไกของรูปแบบ กระบวนการ/กิจกรรม การประเมินรูปแบบ และเป้าหมายสำคัญปลายทาง
     2.  ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR เพื่อพัฒนาครูนักวิจัย พบว่า ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR  พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก