ผู้แทน สมาคมกีฬาเทคบอล สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ผู้แทน สมาคมกีฬาเทคบอล สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ทางผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้