โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) รับการตรวจเยี่ยมจากเทศบาลดอยสะเก็ดและโรงพยาบาลดอยสะเก็ด

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) รับการตรวจเยี่ยมจากเทศบาลดอยสะเก็ดและโรงพยาบาลดอยสะเก็ด