นักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอยดอยสะเก็ดศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ด้านจิตวิทยาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนบ้านเชิงดอยดอยสะเก็ดศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ด้านจิตวิทยาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ดได้มาอบรมให้ความรู้ในวันงดสูบบุหรี่โลก